Sätt målen tillsammans med de som ska realisera dem! Mål som kommer från din chef är förmodligen kopplade till långsiktiga mål och strategier. Här är fokus på de mål som ska uppnås under året – de operativa. För att öka engagemanget hos dina medarbetare är det viktigt att lyssna på deras önskemål. Vad vill de förändra och förbättra, till exempel i sina arbeten.

Som mellanchef är det viktigt att kunna förena uppifrån kommande mål med det som medarbetarna brinner för. Här kan du läsa om 8 fördelar med att sätta avdelningens årsmål och delmål tillsammans med dina medarbetare. Det ger bättre resultat och gagnar alla – chefen, medarbetarna, avdelningen och företaget.

 

Av Ulla Lilliehöök Executive Coach, Internova & Co AB – JANUARI 2019

 

 

Inledning – Sätt målen tillsammans!

Inför ett nytt år är det både viktigt och tidseffektivt att få koll på vad som ska uppnås, vem som ska göra vad och hur det ska genomföras. För att du som målansvarig (chef, projektledare) ska lyckas ännu bättre än förra året kan vill jag här belysa fördelarna med att involvera medarbetarna i målprocessen genom att sätta målen tillsammans.

Det är vanligt förekommande att chefer antingen har fått tydliga årsmål av sin närmaste chef. Annars kan det vara så att chefen ska själv ta fram förslag på årsmål och sedan få dem godkända av sin chef.

Oavsett hur du som chef får fram årsmålen är det viktigt att få maximalt engagemang hos de som ska se till att målen uppnås. Utan medarbetarnas engagemang och motivation blir hela vägen till målens deadline en lång tuff uppförsbacke.

Många vet att mål ska vara tydliga, mätbara och ha deadlines. En målprocess som gör medarbetarna delaktiga gör alla supermotiverade att nå målen.

 

 

Mål och budget

I många företag är det budgeten som styr målen och i andra företag är det tvärtom – målen styr budgeten. Det senare är att föredra. Budgeten är enbart siffror på beräknade intäkter och kostnader. Den säger ingenting om hur önskade intäkter ska bli verklighet och inte heller vad som ska göras för att bibehålla eller kunna sänka kostnaderna.

Att ha så tydliga långsiktiga mål och strategier som är möjligt i den turbulenta värld är viktigt. Speciell viktigt är det att vara tydlig med hur de långsiktiga målen och strategierna ska uppnås. För att öka tydligheten bryts de långsiktiga målen ner till exempelvis löpande mål, årsmål, kvartalsmål och kanske månadsmål (delmål). Då blir det också möjligt att bestämma budgeten. Den blir en mätmöjlighet för att se att allt går som det är tänkt. Men resultatet redovisas alltid i efterhand, när allting har hänt.

Därför är det så viktigt att fokusera på alla insatser som gagnar målen och ha tydliga delmål (deadlines/månad). Med regelbundna möten för uppföljning, feedback, reflektioner om nuläget, samt beslut om prioriteringar till nästa uppföljningsmöte. Då kan alla agera snabbt för att hamna på rätt målkurs igen när/om avvikelser uppstår.

 

Tänk när du sätter mål och delmål tillsammans med dina medarbetare som skapar stort engagemang och motivation hos er alla.

 

 

Olika målprocesser

Dags att sätta målen för året eller halvåret beroende på hur det fungerar på ditt företag. Du har fått vissa mål du ansvarar för att nå och vissa vill du själv sätta för att göra er avdelning ännu bättre. Det är bråttom och du ägnar några timmar till att ta fram målen. Vid ett avdelningsmöte presenterar du målen och alla medarbetarna nickar medhållande. Medarbetarna applåderar kanske men det är varken många frågor eller någon större entusiasm. Du suckar och undrar varför de inte är mer engagerade. Det är ju deras arbete det handlar om.

Tänk om du får målen presenterade från din chef. Ni ska öka er omsättning med 30 % och kostnaderna ska minska med 12 %. Chefen meddelar bara siffrorna och ingen dialog om hur det ska lyckas. Du blir förmodligen inte så engagerad själv och tänker uppgivet på hur tufft det kommer att bli.

I båda fallen saknades en medvetenhet om hur mottagarna skulle reagera på budskapet. Eftersom mottagarna – medarbetarna – ska genomföra insatser för att målen ska nås är det chefens ansvar att värna om deras engagemang. Ni ska i stället göra VÅGEN tillsammans!  Det gäller att hitta metoder som gör att det skapas en stark vi-känsla och att ni vill ge järnet för att nå målen. Det blir en oerhörd stark kraft som tar er till målsnöret och ännu längre.

 

 

Motivera genom delaktighet och ansvar

När målen sätts tillsammans med medarbetarna blir de delaktiga i ett tidigt skede. De får vara med att påverka. Då  kommer de också känna ett ökat ansvar för att nå målen. Tillsammans blir ni starkare och alla känner att de ingår i något som är större än de själva. Ni blir mer sammansvetsade eftersom alla förstår vad som ska göras, när det ska göras och hur det ska göras.

 

 

Med en mix av mål uppifrån/ned och nerifrån/upp känner sig alla respekterade och hörda. Det skapar lojalitet.

 

 

8 fördelar med att sätta mål tillsammans!

Sätt målen tillsammans

 1. Alla känner ett gemensamt ansvar för att nå målen – bättre vi-känsla och resultat
 2. Alla tar eget ansvar för att nål målen – chefen slipper övervaka och kontrollera
 3. Vid problem på vägen kan alla stötta varandra – chefen blir avlastad när medarbetarna hjälper varandra
 4. När mål sätts med hänsyn till både uppifrån/ned och nedifrån/upp blir alla engagerade
 5. Alla har varit delaktiga hur målen ska nås – det gör dem starkt motiverade för att lyckas
 6. Det tar längre tid att sätta målen tillsammans, men att nå delmålen går smidigare och snabbare eftersom alla vet var de ska, vet hur de ska göra för att komma dit och vill lyckas
 7. Fler kommer naturligt att fundera på vad som kan förbättras och förändras till nästa målperiod – kontinuerlig utveckling
 8. Det blir en naturlig fördelning av att arbeta både med ”business as usual” och förändring/utveckling.

 

 

Det skulle vara väldigt roligt om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Skicka gärna ett mail till mig här!

 

Vill du lära dig mer om hur du skapar en målprocess där alla gör vågen?

 1. Köp boken SKAPA TOPPRESTERARE® Läs och beställ här

 2. Ta hjälp av en personlig ledarskapscoach Läs mer här

 3. Kolla våra utbildningar i Change Management! Läs mer här 

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:

 

 

4 tips på bättre medarbetarsamtal - Internova