Förändringar är något som företag kontinuerligt måste förhålla sig till och kunna verkställa för att utvecklas och bli ännu bättre. Därför är det oerhört viktigt att change management görs på rätt sätt.
Problemen med förändringar är att vi människor är vanedjur och att gemene man inte är särskilt förändringsbenägna. Det gör att stora krav ställs på ledningen och cheferna i företagen. De måste själva vara mycket positiva till förändringar. Samtidigt behöver de förståelse för de svårigheter och utmaningar för de som ska genomföra förändringarna. Annars kommer inte önskade förändringar att implementeras i verksamheten. Företagens förändringsprocess blir mer komplicerad och svår att genomföra på ett tillfredsställande sätt.

Med rätt change management, en strukturerad metod för förändringsarbete och ett team som är involverat från start, kommer förändringen att bli en succé.

 

Chefer måste bli bättre på att leda sina medarbetare till önskade förändringar – change management. De behöver vara experter på att se förändringsbehoven, driva dem på rätt sätt samt följa upp utfallet. Risken är att många förändringar hanteras ad hoc, det vill säga genom att fixa dem för stunden men inte i grunden. Dessutom finns ofta behov av flera förändringar samtidigt.

Förändringar som dels händer i omvärlden dels internt i företaget behöver hanteras på smarta sätt. Sätten är många och det finns flera viktiga aspekter att ta hänsyn till för att lyckas med förändringar. Här kommer fyra steg för att lyckas inom change management:

  1. Gör chefer till goda förändringsambassadörer
  2. Använd en metod för förändringar
  3. Involvera ditt team från början
  4. Skapa en struktur för maximal effektivitet

 

1 Gör chefer till goda förändringsambassadörer – utbildning i change mangement
Eftersom det ofta är cheferna som ska driva förändringarna är det av stor betydelse att de är goda förändringsambassadörer. De måste få med sig de anställda i samma båt som de själv sitter i. Är inte de anställda med mentalt genom att vara motiverade, involverade och ha möjlighet att påverka kommer heller inte de önskade förändringarna att bli bra.

Att lyckas med förändringar kräver ett bra ledarskap där fokus läggs på uppgifter och relationer. Det är genom relationerna som uppgifterna kan förändras, utvecklas och förbättras. Lägger chefer sitt fokus på att få med de personer som ska utföra uppgifterna kommer de också att lyckas med förändringarna. Chefer måste få med de anställda i samma förändringsbåt redan från start. Läs mer om hur det kan gå till i nästa steg.

2 Använd en metod för förändringar
Förändringar är svåra att genomföra i verkligheten. Därför är det viktigt att använda en metod som förenklar ert förändringsarbete. En metod som på ett pedagogiskt sätt tar hänsyn till hur människor hanterar förändringar. Målorienterat arbetssätt har länge ansetts som en bra metod för förändringar eftersom det är motiverande att arbeta mot mål som känns rimliga.

Men för att målorienterat arbetssätt ska bli succé behövs en struktur i målarbetet. Det fungerar inte med att bara sätta mål på önskade förändringar – det måste till en systematik i målprocessen för att göra den hanterbar.

Internova har länge arbetat målorienterat med hjälp av imma-utan-texten metod som heter IMMA® (Internovas Metod för Målorienterat Arbetssätt). Den är uppdelad i fyra delprocesser som hjälper chef och medarbetare framåt, steg för steg. Ett verktyg som förenklar change management.

 

3 Involvera ditt team från början
Eftersom det ofta är ditt team som ska genomföra önskade förändringar är det oerhört viktigt att både du och ditt team är i samma båt redan från starten.

Enligt årets GELx-undersökning av Ennova görs medarbetare inte delaktiga i förändringar. Det resulterar bland annat i att medarbetarnas arbetsglädje sjunker och att 20 % av medarbetarna vill lämna sin arbetsgivare inom ett år.

De medarbetare som alltid blir tillfrågade om råd innan förändringar genomförs är de som har störst arbetsglädje, är mest lojala och mest positiva till arbetet, ledningen och arbetsplatsen.

Årets GELx-undersökning av Ennova

 

Det är till fördel både för dig som chef och för dina medarbetare att involveras på ett tidigt stadium i förändringsarbetet. Medarbetarna förstår bättre behovet av förändringarna när de får veta varför (nuläget). Tillsammans kommer ni på fler och bättre idéer på hur ni ska göra för att lyckas med förändringarna. Det viktigaste är att ta fram en skriftlig plan för att säkerställa vem som gör vad och när det ska göras för att nå önskade förändringar. Alla delarna ingår i IMMA® (Internovas Metod för Målorienterat Arbetssätt)

Fördelarna med att använda IMMA® vid change management är att den hjälper alla att enklare se vägen till målen genom att göra en nulägesanalys, sätta målen, göra handlingsplaner och bestämma metoder för uppföljning.

imma-med-text-i-farg

4 Skapa en struktur för maximal effektivitet
Eftersom förändringar oftast är konstanta behövs en struktur för att regelbundet hantera förändringar. Ett sätt är att 1-2 gånger per år använda IMMA® för att hantera nya föränd­ringsbehov på ett strukturerat sätt. De fyra delprocesserna i IMMA® kan genomföras snabbt när alla känner till metoden och har använt den några gånger. Förändringsarbetet kommer att bli effektivt, smidigt och självgående.

Eftersom det ofta är medarbetarna som ska genomföra många av förändringarna är det mycket effektivt för dig som chef att ha en struktur för hur ni ska arbeta med förändringar. En struktur som alla känner till, förstår och kan använda. Synergier uppstår när ni har riktigt bra metoder för ert förändringsarbete och det blir vinn vinn – för dig som chef, för medarbetarna och för företaget.

Sammanfattning

För att lyckas riktigt bra med change management och behöver medarbetare göras delaktiga redan tidigt i förändringsprocessen. När medarbetarna förstår behovet av förändringarna får de en annan acceptans för det som kommer att hända. Förändringar är oftast konstanta och därför behövs en bra struktur. Ett sätt är att använda IMMA® för att skapa en struktur i målarbetet. Styrkan med IMMA® är att den gör förändringsprocessen strukturerad och att du och ditt team tar er steg för steg framåt att bestämma vilka förändringsmål ni vill uppnå. När metoden har använts några gånger kommer förändringsarbetet att bli effektivt, smidigt och självgående.

Det skulle vara väldigt roligt om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Skicka gärna ett mail till mig här!

 

Utbilda dig till förändringsambassadör – Change Management

Vi har utbildning i IMMA® för att hjälpa chefer bli goda förändringsambassadörer. Du kan välja att antingen gå en skräddarsydd utbildning tillsammans med dina medarbetare eller att vi skräddarsyr en utbildning just för ditt företag i att utbilda chefer till goda förändringsledare och ambassadörer.

Maila Ulla Lilliehöök eller ring 0708-21 22 81 för att boka ett förutsättningslöst möte!

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:


Har du rätt ledarskap för 2000-talet?
 Curlande chef
Från curlande till coachande chef!

 

Mycket snack och lite handling - Internova mindre


Chefer gör inte vad de tror att de gör

 

Fokusera på en sak i taget - InternovaFokus på en sak i taget gör dig effektivare