Idag är förändring och utveckling vardag i företags strävan för att nå framgång. Ändå misslyckas många företag med sina förändringsambitioner. Den stora utmaningen för framgång är att få anställda med i förändringsbåten.

För att företag ska lyckas med alla förändringsambitioner måste utveckling och lärande bli en naturlig del varje anställds arbete. Förutsättningar för att skapa engagemang och motivation är att regelbundet utveckla de som ska se till att förändringarna blir framgångsrika – de anställda. Coaching är en mycket lämplig utvecklingsmetod, som alla kan lära sig och använda. Du kommer få 13 anledningar till varför.

Av Ulla Lilliehöök Executive Coach, Internova & Co AB  OKTOBER 2018

Inledning

I dagens värld har behovet av förändring och utveckling accelererat enormt. Utmaningen är att cirka 70% av alla förändringar misslyckas. Det är en sak att besluta och informera om en förändring – en helt annan att genomföra den. Företag måste bli experter på att parallellt med att utveckla företaget också utveckla människorna i företaget. Alla anställda måste ha förmåga och tillräcklig kompetens för att kunna realisera önskade förändringar. Annars hamnar företaget efter och mer förändringskompetenta konkurrenter springer förbi.

Därför behöver företag en skapa en kultur och ledarskapsstrategi som får alla anställda att ständigt lära och utvecklas. Ordinarie arbetsuppgifter kan effektiviseras, förmåga att hantera nya arbetsuppgifter som förändringar innebär, samt att öka prestationerna. Alla anställda i företaget behöver en systematisk lärmetod som gör att de systematiskt vässar sin kompetens på både kort och lång sikt.

En utvecklingsmetod som lämpar sig för alla anställda är coaching. Den får andra människor att vilja utvecklas och lära. På arbetsplatsen kan det innebära effektivisering av arbetssätt, ökad kompetens och utveckling av beteenden – aktiviteter som ökar prestationerna. Coaching skapar medvetenhet, ansvar, engagemang och en inre vilja hos var och en att nå sina mål. Coaching är vägen till att lyckas med både företagsförändringar och anställdas utvecklingsförmåga.

Leaders for the future need to have values and vision and to be authentic and agile, aligned and on purpose.

Sir John Whitmore – “Coaching for Performance”

 

 

Starta i ledningen

För att skapa en coachande kultur och sprida coaching som utvecklingsmetod i företaget, är det en stor fördel att starta i ledningen. Ledningen utvecklar en ledarskapsstrategi med coachande ledarstil som en viktig parameter. Ledningen utvecklas till coachande ledare, vilket gör att nästa nivå i organisationen coachas och får bra förebilder som de kan lära sig av och anamma. Därefter kan med olika utvecklingsinsatser coachande ledarskap och coaching som utvecklingsmetod spridas i hela organisationen.

Visualisera visionen och förtydliga strategierna

Företag behöver säkerställa att anställda vet vart företaget är på väg (visionen) och hur de har tänkt att göra för att komma dit (strategier). Dessutom är det viktigt för företagen att förklara varför de finns och vad ändamålet (syftet) är med företaget.

Ju längre bort i organisationen anställda är från ledningen, desto mer konkreta behöver strategierna bli. För ökad tydlighet hos alla anställda bryts strategier ner i lämpliga organisatoriska nivåer och tidsperspektiv (halvårsmål, kvartalsmål, månadsmål) för ökad tydlighet hos alla.

Då vet varje anställd vad de ska prestera och vad som förväntas av dem och det team de ingår i. Dessutom förstår de vad som krävs av dem och kan därför själva komma på hur de kan bidra och utvecklas. När anställda tydligt ser visionen och förstår hur de kan bidra, känner de sig betydelsefulla och delaktiga i något som är större än dem själva.

När anställda tydligt ser visionen och förstår hur de kan bidra, känner de sig betydelsefulla och delaktiga i något som är större än de själva.

 

 

 

Vad coaching handlar om

Coaching innebär en förändringsresa och handlar varken om instruktioner eller direktiv. Styrning och tydlighet görs genom mål och delmål. Då vet både chef/ledare och anställda vad förväntningar är och när förändringen/utvecklingen ska vara uppnådd via deadlines. Grunden i coaching är att hjälpa andra hitta sin väg till förändring och utveckling. Först genom att skapa en medvetenhet hos den som coachas. Den coachade ansvarar för de förändringar hon/han behöver göra.

Chefer och ledare som använder en coachande ledarstil fokuserar på att förändra och utveckla anställda i deras arbete. Dels genom att bli duktigare på att utföra sina arbetsuppgifter, dels genom att utveckla egenskaper (de som hindrar anställda att prestera optimalt) och sin kompetens.

När du själv kommit på hur du kan utvecklas för att öka dina prestationer eller lösa ett arbetsprobem, desto större ansvarskänsla och motivation för att nå målen. Den coachade ansvarar för att nå sina arbets- och utveck­lings­mål, den som coachar ansvarar för utvecklingsprocessen (regelbund­na uppföljningsmöten, stöd vid behov, feedback).


Inifrån och ut lärande

En av anledningarna att coaching är så fördelaktigt är att förändring sker inifrån och ut. Vuxna har mycket erfarenhet och kunskap som de inte alltid kommer på eller är medvetna om att använda i aktuell situation. Coaching baseras på att den som coachas själv kommer på hur de ska lösa ett problem eller utveckla en färdighet. När människor själva uppmuntras att komma på hur de kan utveckla sitt arbete och sig själv, ökar engagemanget, viljan och motivationen för att lyckas (inifrån-ut).

Utifrån-in, är chefer som alltid ger detaljerade instruktioner hur anställda ska göra oavsett om de redan vet. Nackdelarna blir att anställda känner sig styrda, saknar handlingsutrymme och blir omotiverade. Cheferna måste lägga mycket tid på att kontrollera och styra.


Coaching är en utvecklingsprocess

Att lära och utvecklas är en process. Coaching är en utvecklingsprocess som innebär att sätta slutmål tillsammans med den eller de som coachas. Den eller de som coachas sätter lämpliga delmål för att förtydliga vägen till slutmålet. Coaching innebär att regelbundet följa upp individers/gruppers utvecklingsprocess, vilket gagnar både ledare och anställda.

Ledare behöver veta hur förändringsprocesserna går, anställda behöver få feedback på sina prestationer, stöd för att fortsätta förändringarna samt diskutera eventuella hinder. Ju mer anställda coachas, desto mer självstyrande kommer de att bli (inom sina befogenheter). Chefer och ledare kommer att få mer tid till annat.

När du själv uppmuntras till att komma på vad och hur du kan göra för att öka dina prestationer eller lösa ett arbetsproblem, desto större ansvarskänsla och motivation känner du för att nå dina mål. Det är likadant med andra människor. Coacha andra så att de i första hand själva får lösa problemen.


När coaching kan användas

Det finns många sammanhang på arbetet där coaching är lämpligt. För att företagets framtid ska bli bättre måste utveckling och förändring vara en naturlig del av alla anställdas vardag. Vi kan inte fortsätta arbeta på det sätt som vi alltid har gjort. Då kommer ingen förändring att ske och vi brottas dagligen med samma återkommande problem. Coaching med rätt attityd och lämpliga tekniker förbättrar samtalen, relationerna, ökar engagemanget samt kvaliteten på resultatet.

Här kommer många exempel på när coaching är lämpligt att använda individuellt och i grupp:

Att sätta mål Planering Strategisk planering
Skapa engagemang Lösa problem Konflikthantering
Öka andras prestationer Attitydproblem Beteenden som behöver utvecklas
Komma på idéer Teamarbete Karriärutveckling
Delegering Motivation & engagemang Relationsfrågor
Årliga utvecklingssamtal Uppföljningsmöten av årligt utvecklingssamtal Nulägesanalys
Personlig utveckling Tidsoptimist

 

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. Einstein

 

Coaching är en perfekt metod för att lyckas med företags förändring och utveckling

Här är 13 anledningar om fördelarna med att använda coaching i företag:

1 FRAMTIDSFOKUS2 ALLA MER SJÄLVSTYRANDE
3 SPARAR TID4 TRÄNA FÖR LÄRANDE
5 LÄRANDE ÄR EN PROCESS6 INDIVIDUELL UTVECKLING OCH GRUPPUTVECKLING
7 MEDVETENHET OCH FÖRSTÅELSE8 EGET ANSVAR FÖR UTVECKLING
9 BÄTTRE RESULTAT10 FÖRETAGSMÅL BRYTS NER TILL INDIVIDUELLA MÅL
11 REGELBUNDEN FEEDBACK12 MOTIVATIONEN ÖKAR
13 MÄTBARA RESULTAT

Coaching focuses on future possibilities, not past mistakes. Sir John Whitmore1 FRAMTIDSFOKUS Coaching är framtidsinriktat och fokuserar på möjligheter. Att coacha någon innebär att först diskutera hur nuläget är och vad som behöver utvecklas. Därefter blir hela coachingsamtalet framtidsinriktat. Vad kan den coachade göra för att förändra, hur kan det gå till, vilka slut- och delmål kan sättas, finns det hinder på vägen… 80 % av samtalet är framtidsinriktat.

2 ALLA MER SJÄLVSTYRANDE Ju mer du coachar anställda, desto mer självstyrande blir de. I och med att coaching innebär att den som coachas får tänka själv, komma på egna idéer, sätta egna mål med mera. Det gör att den coachade blir bättre och bättre på att leda sig själv och bli självstyrande. Självstyrande anställda fastnar inte i detaljer och har inte behov av andra i småfrågor. De vet själva hur de kan göra för att komma vidare. Däremot frågar de när problemen är mer komplexa. Ju fler självstyrande anställda är desto mer presterar de och får mer tid till annat.

3 SPARAR TID Coaching sparar din tid eftersom andra utvecklas. När andra blir bättre på vad de gör kommer de också arbeta mer självständigt. Det innebär att de inte kommer störa dig i samma omfattning som tidigare. De blir mer självstyrande och du får mer tid till andra arbetsuppgifter.

4 TRÄNA FÖR LÄRANDE Coaching innebär utveckling genom träning. För att lära och utveckling och bli bättre i arbete och som människa behövs träning. Att träna är en naturlig del av coaching. Att utvecklas kräver egen träning för att testa bättre arbetssätt. För att förändra oönskade vanor till nya önskade, behövs tid och träning. Därför ingår det i coaching att ha regelbundna möten med lagom tid mellan mötena så den coachade kan träna och testa nya idéer.

För att lära sig nytt behövs träning på det nya. I coaching är träning en naturlig del i utvecklingsprocessen.

 

5 LÄRANDE ÄR EN PROCESS OCH EN DEL AV ARBETET Lärande är en process som sker över tid. Coaching innebär regelbundna möten med delmål till slutmålets deadline närmar sig. Den coachade ska ta sig från nuvarande läge till ett nytt läge (mål) och ju större gap det är mellan nuläget och önskat läge, desto längre tid kommer det att nå målet. Det kan också vara flera områden som den coachade utvecklar parallellt.

Det gäller att hitta en lämplig tidsplan för att den coachade ska ha möjlighet att nå sina mål. Regelbundna uppföljningar behövs för att nå önskade resultat. För att få lärande som en naturlig del av arbetet kan årliga utvecklingssatmal med stor fördel användas för att tillsammans sätta t ex årsmål för den anställde. Sedan följs årsmålen upp med regelbundna coachmöten och delmål inklusive feedback, stöd och dialoger på hur den coachade kan träna på det han/hon eller gruppen vill förändra.

6 INDIVIDUELL UTVECKLING OCH UTVECKLING I GRUPP Coaching använd för utveckling av individer och grupper. När coaching används individuellt är fokus på individens problem/behov på vad som behöver förändras och utvecklas. Coaching i grupp är fördelaktigt när behovet är att få alla delaktiga, veta vad de tycker, vilka idéer de har eller när problem ska lösas eller behöver utvecklas till en bättre fungerande grupp. Med lämpliga coachingtekniker kommer grupper och individer att öka sitt engagemang.

7 MEDVETENHET OCH FÖRSTÅELSE Coaching handlar om att medvetandegöra problem/behov. Ingen kan utvecklas om medvetenhet för ett problem/behov saknas. När medvetenhet finns behövs en förståelse om varför det finns ett behov eller orsaken till problemet.

8 EGET ANSVAR FÖR UTVECKLING Coaching gör att den coachade tar eget ansvar för sin utveckling. När medvetenhet och förståelse finns, är nästa steg att få den man coachar att känna ansvar för att komma fram till de lösningar som krävs för att lösa behovet/problemet. Ju mer lämpliga coachingtekniker som används, desto större motivation kommer den som coachas att känna för att själv ta ansvar.

9 BÄTTRE RESULTAT Coaching skapar bättre resultat genom att varje anställd kan öka sina prestationer. Eftersom coaching alltid tar hänsyn till den coachades nuläge kommer den coachade känna sig komfortabel i att utvecklas. Dessutom blir det tydlighet i vad den coachade vill/behöver uppnå (mål och delmål). När sedan den som coachas själv får komma på hur hon/han vill göra för att nå målen skapas motivation inifrån-ut, vilket gör att motivationen ökar och det har stor betydesle för att nå målen.

10 FÖRETAGSMÅL BRYTS NER TILL INDIVIDUELLA MÅL Coaching är målinriktat. Ledaren bryter ner företagsmål till individuell nivå för ökad tydlighet. Tydliga mål sätts på vad som behöver förändras och utvecklas. Målen bör vara en mix av företagsmål och beteendemål. De senare är vad anställda behöver utveckla hos sig själv för att prestera ännu bättre i framtiden (effektivitet, attityd, ökad kvalitet, bättre presentationer, planera…). Målen görs alltid mätbara och har deadlines för att veta att de är uppfyllda och när de ska vara det.

11 REGELBUNDEN FEEDBACK Vid regelbundna coachmöten får den som coachas feedback på sina prestationer. Det gör att den coachade vet vad hon/han gör bra och vad nästa steg är i utvecklingsprocessen. Det positiva ger motivation och det som kan förbättras uppmuntras till att förändra/utveckla.

12 MOTIVATIONEN ÖKAR När den som coachas individuellt eller en grupp själv får komma på hur önskade förändringar kan genomföras (inifrån-ut), ser sina framsteg bland annat genom feedback ökar motivationen för att fortsätta sin utvecklings-process. Det blir vinn/vinn för den anställde, teamet, chefen/ledaren och företaget.

13 MÄTBARA RESULTAT Eftersom coaching innebär att sätta tydliga mål blir det också enkelt att mäta resultaten. Vilka mål ha individen uppnått under året-halvåret-kvartalet eller i projektet. Alternativt vilka mål har gruppen uppnått? Därför blir det också enkelt att mäta resultatet.

 

Sammanfattning

I dagens värld har behovet av förändring och utveckling accelererat enormt. Utmaningen är att cirka 70% av alla förändringar misslyckas. Företag måste bli experter på att parallellt med att utveckla företaget också utveckla människorna i företaget.

Därför behöver företag en skapa en kultur och ledarskapsstrategi som får alla anställda att ständigt lära och utvecklas.

En utvecklingsmetod som lämpar sig för alla anställda är coaching. Den får andra människor att vilja utvecklas och lära. På arbetsplatsen kan det innebära effektivisering av arbetssätt, ökad kompetens och utveckling av beteenden – aktiviteter som ökar prestationerna. Coaching är vägen till att lyckas med både företagsförändringar och anställdas utvecklingsförmåga.

Starta i ledningen Ledningen utvecklar en ledarskapsstrategi med coachande ledarstil som en viktig parameter. Ledningen utvecklas till coachande ledare, vilket gör att nästa nivå i organisationen coachas och får bra förebilder som de kan lära sig av och anamma. Därefter kan med olika utvecklingsinsatser coachande ledarskap och coaching som utvecklingsmetod spridas i hela organisationen.

Företag behöver säkerställa att anställda vet vart företaget är på väg (visionen) och hur de har tänkt att göra för att komma dit (strategier). Dessutom är det viktigt för företagen att förklara varför de finns och vad ändamålet (syftet) är med företaget. Ju längre bort i organisationen anställda är från ledningen, desto mer konkreta behöver strategierna bli.

Vad coaching handlar om Coaching innebär en förändringsresa och handlar varken om instruktioner eller direktiv. Styrning och tydlighet görs genom mål och delmål. Då vet både chef/ledare och anställda vad förväntningar är och när förändringen/utvecklingen ska vara uppnådd via deadlines. Grunden i coaching är att hjälpa andra hitta sin väg till förändring och utveckling.

Chefer och ledare som använder en coachande ledarstil fokuserar på att förändra och utveckla anställda i deras arbete. Dels genom att bli duktigare på att utföra sina arbetsuppgifter, dels genom att utveckla egenskaper (de som hindrar anställda att prestera optimalt) och sin kompetens.

En av anledningarna att coaching är så fördelaktigt är att förändring sker inifrån och ut. När människor själva uppmuntras att komma på hur de kan utveckla sitt arbete och sig själv, ökar engagemanget, viljan och motivationen för att lyckas (inifrån-ut). Utifrån-in, är chefer som alltid ger detaljerade instruktioner hur anställda ska göra oavsett om de redan vet. Nackdelarna blir att anställda känner sig styrda, saknar handlingsutrymme och blir omotiverade.

Att lära och utvecklas är en process. Coaching är en utvecklingsprocess som innebär att sätta slutmål tillsammans med den eller de som coachas. Den eller de som coachas sätter lämpliga delmål för att förtydliga vägen till slutmålet. Coaching innebär att regelbundet följa upp individers/gruppers utvecklingsprocess, vilket gagnar både ledare och anställda.

När coaching kan användas Det finns många sammanhang på arbetet där coaching är lämpligt. För att företagets framtid ska bli bättre måste utveckling och förändring vara en naturlig del av alla anställdas vardag. Vi kan inte fortsätta arbeta på det sätt som vi alltid har gjort. Då kommer ingen förändring att ske och vi brottas dagligen med samma återkommande problem.

Här kommer några situationer där coaching kan användas både individuellt och/eller i grupp: Att sätta mål, Planering, Strategisk planering, Skapa engagemang, Lösa problem, Attitydproblem, Teamarbete, Motivation & engagemang, nulägesanalys, Öka andras prestationer, Komma på idéer, Delegering, Årliga utvecklingssamtal, Uppföljningsmöten av årligt utvecklingssamtal, Tidsoptimist, Konflikthantering, Beteenden som hindrar topprestationer, Karriärutveckling, Relationsfrågor.

Coaching är perfekt metod för att lyckas med företags förändring och utveckling

Här är 13 anledningar om fördelarna med att använda coaching i företag:

1 FRAMTIDSFOKUS2 ALLA MER SJÄLVSTYRANDE
3 SPARAR TID4 TRÄNA FÖR LÄRANDE
5 LÄRANDE ÄR EN PROCESS6 INDIVIDUELL UTVECKLING OCH GRUPPUTVECKLING
7 MEDVETENHET OCH FÖRSTÅELSE8 EGET ANSVAR FÖR UTVECKLING
9 BÄTTRE RESULTAT10 FÖRETAGSMÅL BRYTS NER TILL INDIVIDUELLA MÅL
11 REGELBUNDEN FEEDBACK12 MOTIVATIONEN ÖKAR
13 MÄTBARA RESULTAT

Har du egna erfarenheter av coaching och/eller coachande ledarskap?

Det skulle vara roligt om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Skicka gärna ett mail till mig här!

Vill du lära dig mer om coaching och coachande ledarstil?

  1. Boka en Executive Coach Läs mer här
  2. Beställ boken om coachande ledarskap SKAPA TOPPRESTERARE®Beställ här
  3. Kolla våra utbildningar i Coachande Ledarskap! Läs mer här

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:

Coachande ledarskap ökar medarbetares prestationer
Motivation som gäller för dagens arbeten