Sveriges ekonomi är mycket stark vilket är positivt. Problemet många företag har är svårigheter att få tag på personal med rätt kompetens. Många företag är därför underbemannade och har samtidigt en hög förändringstakt vilket gör att de anställda känner en hög press.

Årets GELx-undersökning av Ennova AB, visar att svenskar upplever sig ha högre arbetspress och lägre arbetsglädje jämfört med de andra nordiska länderna. (GELx – Global Employee and Leadership index – årgång 17)

Den höga förändringstakten ställer stora krav på chefers förmåga att lyckas med önskade förändringar. Undersökningen visar på brister i chefers ledarskap. Medarbetare får inte delaktighet och inflytande inför förändringar, vilket resulterar bland annat i att deras arbetsglädje sjunker och att 20 % av medarbetarna vill lämna sin arbetsgivare inom ett år.

 

Svenskar upplever sig ha högre arbetspress och lägre arbetsglädje jämfört med de andra nordiska länderna. GELx – årgång 17 genomförd av Ennova

 

Förändringstakten har ökat markant

Eftersom konkurrensen är stor på den globala marknaden är det mycket viktigt att företag blir experter på att hantera förändringar och utveckling. Företagen måste kontinuerligt utvecklas för att produkter och tjänster ska fortsätta vara eftertraktade och/eller nyskapande. Det innebär ett ständigt behov av förändringar i form av effektiviseringar, kvalitetsförbättringar, miljöförbättringar, snabbare leveranser – ja, alla insatser som gör att företagen klarar av både dagens och morgondagens krav.

Problemen med de snabba förändringsbehoven är flera. Förändringar i form av till exempel personalnedskärningar, omorganiseringar och företagsflytt kan få många, som redan innan är negativa till förändringar, att känna otrygghet och negativ stress. Det leder i sin tur till lägre arbetsglädje, sämre produktivitet och lägre vilja att stanna kvar på företaget. Hur mycket och hur bra presterar dessa personer som egentligen inte vill arbeta kvar? Något som får direkt motsatt effekt på företagens strategi för att öka konkurrenskraften.

 

Chefer måste hantera förändringar på rätt sätt

Chefer har ett stort ansvar för att hantera alla förändringar så att de ska bli så bra och positiva som möjligt för personalen. Jag syftar på de förändringar som är nödvändiga för att företag ska utvecklas och bli effektivare med mera.

Ett sätt för chefer att hantera förändringar bättre är att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande inför en förändring. Ju mer en medarbetare involveras och får vara med att påverka (inom sitt arbetsområde) desto mer kommer de också att bli positivare till förändringar.

I Sverige rådfrågas endast 30 % av medarbetarna inför alla förändringar. Det är mest chefer som involveras. De har därför ett stort ansvar att förmedla förändringarna vidare till sina medarbetare på ett konstruktivt sätt.

 

Om inte tillräckligt mycket tid och resurser avsätts för att utbilda och öka kompetensen hos medarbetarna blir de sämre rustade för att hantera förändringarna och integrera de nya initiativen i den dagliga verksamheten. (GELx-undersökning 2016)

 

Beroende på förändringens karaktär behöver chefer agera på olika sätt för att medar­betare ska kunna anamma det nya. Ofta är det medarbetarna som ska genomföra förändringarna och vet de inte hur de ska göra och varför de ska göra det kommer heller inte förändringarna att resultera i den förbättring som var avsikten. Dessutom blir medarbetare vid varje misskommunicerad förändring mindre motiverade och därmed mindre produktiva. Det slår tillbaka på både chefens resultatansvar och företaget i stort.

 

Chefer behöver både mer tid för och intresse av ledarskap!

 

Sammanfattning

Många chefer har idag för många egna operativa arbetsuppgifter vilket gör att de inte får tillräckligt med tid för ledarskapet. Andra orsaker till sämre ledarskap kan vara bristande intresse för ledarskapsfrågor och/eller avsaknad av kompetens att förändra och utveckla.

Oavsett orsakerna får ett dåligt ledarskap direkt negativa konsekvenser på förändringsresultaten. Ett omfattande personalansvar i kombination med dålig kvalitet på ledarskapet resulterar i enorma negativa konsekvenser för företagens överlevnad i framtiden.

 

Det skulle vara väldigt roligt om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Skicka gärna ett mail till mig här!

 

Vill du veta mer om hur du kan bli bättre på förändring? Klicka här!

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:

Bloggbild - Har du rätt ledarskap för 2000 talet
Har du rätt ledarskap för 2000-talet?

 

Curlande chef


Från Curlande till Coachande chef!

 

 

Rätt ledarskap sparar din tid och ökar resultatet - web
Vill du som chef få mer tid och öka resultatet?

 

Mycket snack och lite handling - Internova
Chefer gör inte vad de tror att de gör!