Många företag har sedan länge bestämt att årligt utvecklingssamtal ska genomföras. Det innebär att chefer och medarbetare har ett möte för att prata om medarbetarens resultat, trivsel, utveckling och karriärmöjligheter.

Ursprungstanken med det årliga utvecklingssamtalet är bra. Det vill säga att chef och medarbetare får en pratstund i lugn och ro för att prata om året som har gått, resultaten, nuläget och framtiden. Men ett utvecklingssamtal är inte tillräckligt! Orsaken är att det är mycket svårt för människor att utvecklas och förändra sig på egen hand.

Om inte chefen driver förändringsprocessen mellan utvecklingssamtalen kommer alla beslutade utvecklingsmål hamna längst ner i medarbetarnas prioriteringslista. De kommer inte ”överst” förrän det är dags för nytt samtal. Det innebär att ingen utveckling har skett hos medarbetarna alls under året. Vi nästa utvecklingssamtal sitter i sämsta fall en irriterad chef och undrar varför medarbetaren inte har utvecklats som de kommit överens om.

Som chef behöver du ständigt visa att du tror på dina medarbetares förmåga att öka sina prestationer

 

Det är chefen som ska driva och se till att hens ansvarsområde utvecklas. Chefer med medarbetaransvar har en viktig uppgift i att utveckla sina medarbetare för att nå ännu bättre resultat. Chefen behöver fokusera på att förändra för att förbättra resultat, utveckla rutiner och processer samt höja kvaliteten. Och för att lyckas med det måste chefer utveckla sina medarbetare. Bli effektivare, leverera högre kvalitet, ha en positivare attityd till kunder, få ökad initiativförmåga, prioritera rätt och bli mer självgående. För att kunna följa och driva utvecklingsprocessen under året behöver chefen ha en struktur.

Att lära, utvecklas och förändras är en process. Om chefen vill att medarbetaren ska bli bättre i sitt arbete, egenskaper eller beteende behöver någon form av förändring ske. Det kan vara mer faktakunskap om arbetsuppgifterna eller beteenden som behöver utvecklas (dålig planeringsförmåga, felprioriterar, alltid försenad) som i sin tur kan bero på egenskaper som behöver också behöver utvecklas (händelsestyrd, dålig planeringsförmåga, tidsoptimist).

 

Individuellt strukturerad utvecklingsprocess utvecklar medarbetares prestationer

För att önskade förändringar ska bli verklighet för dig som chef, ditt ansvarsområde och dina medarbetare, är det viktigt att du utgår från att lärande och utveckling är en process. Under de 12 månader som går mellan era årliga utveck­lings­samtal är det högsta prioritet för dig att skapa en strukturerad mötes­pro­cess för indi­viduella samtal mellan dig och dina medarbetare. Som chef har din atti­tyd till dina medarbetare stor betydelse för hur deras utvecklingsmål kommer nås. Du behöver både känna, tänka och tro på att dina medarbetare kommer lyckas nå sina önskade utvecklingsmål. Du behöver visa en stor tilltro på medarbetarens förändringsförmåga och agera som att hen kommer lyckas.

Fotboll
Precis som föräldern vet att barnet kommer lära sig cykla, eller som fotbollstränaren vet att laget kommer vinna matchen. Båda kanske tvekar på möjligheterna när de ser barnet cykla eller laget träna. Men de visar inte det! Eftersom risken är stor att deras tvivel smittar av sig!

 

Oavsett vad som ska läras; – cykla, vinna matchen eller bli en toppresterare – behövs träning och en stark övertygelse om att det är möjligt.

 

Genomförande av strukturerad medarbetarutveckling under året

Redan i samband med att du som chef genomför det årliga utvecklingssamtalet är det bra om du bokar medarbetarsamtal för uppföljning och utveckling med dina medarbetare. Beroende på hur självgående din medarbetare är och hur ofta medarbetaren själv tycker ni ska ha era möten, kan behovet av antal möten variera från medarbetare till medarbeta­re.

Antalet möten i sig är inte så viktigt. Det viktigaste är att de mål ni har satt upp verkligen kommer nås. Med­ar­betaren an­sva­rar för att nå sina mål och du som chef ansvarar för att underlätta och stödja medarbeta­ren i utveck­lings­pro­cess­en. Som chef har du totalansvaret för ditt ansvarsområde och det ligger då i ditt intresse att se till att ni lyckas så bra ni kan. Ju mer du stöttar medarbetarna att lära sig själva, desto bättre resultat kommer ni åstadkomma.

Flera strukturerade medarbetarsamtal under året mellan chef och närmaste medarbetare förbättrar utvecklingsresultaten avsevärt hos varje medarbetare. Både chefer, medarbetare och företaget blir vinnare.

 

6 fördelar med flera medarbetarsamtal under året:

  1. Genom att träffa medarbetare löpande under året kommer er relation att förbättras.
  2. Medarbetare får konstruktiv feedback på hur deras utvecklingsprocess går vilket gör att deras motivation för att fortsätta utvecklas förbättras.
  3. Medarbetare känner stöd från sin närmaste chef vilket ökar deras engagemang att nå överenskomna mål.
  4. Tack vare era regelbundna möten kommer du som chef ständigt vara uppdaterad på medar­be­ta­res prestationer. Det gör att du ständigt har koll på gapet mellan medarbetares nuläge och beslutade utvecklingsmål.
  5. Med ett systematiserat förfarande hjälper du medarbetaren fokusera på rätt saker.
  6. Regelbundna uppföljningsmöten kommer spara tid – för båda. Det gör att ert behov av frågor, dialoger m m mellan era möten minska betydligt.

 

Det skulle vara väldigt roligt om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Skicka gärna ett mail till mig här!

Vill du utvecklas som ledare och lära dig hur du kan sätta målen tillsammans med dina medarbetare?

Klicka här för att maila Ulla Lilliehöök för ett förutsättningslöst samtal utan förpliktelser.