Med ökad kunskap om hjärnan kan vi använda hjärnan bättre i arbetet. Hur vi använder vår hjärna har stor betydelse för vad vi åstadkommer. Ju mer du förstår hur hjärnan fungerar och använder den på rätt sätt, desto mer nytta kommer både du och andra att få av dina utvecklade ”hjärnresurser”.

Därför är hjärnan huvudämnet i denna artikel. När du blir mer medveten om vilken enorm kapacitet hjärnan har kommer du också att kunna utöka användningen av hjärna i arbetet m m. Du kommer att läsa om hur de två hjärnhalvorna fungerar, vad intelligens är och vilka enorma möjligheter människan får när hon omedvetet (eller medvetet) använder båda sina hjärnhalvor.

3 mars 2017 – Av Ulla Lilliehöök – Executive Coach, Internova & Co AB

 

När kunskap om hjärnan saknas eller negligeras är risken stor att vi inte tar hand om den på rätt sätt. Vi överanstränger hjärnan genom att tvinga den att arbeta många timmar i sträck utan pauser. Vi slarvar med att ge den tillräckligt med återhämtning genom 7–8 timmars sömn per dygn. Vi ger den inte tillräckligt med näring (mat och dryck). När vi under långa perioder slarvar med att ta hand om vår hjärna är det otroligt att den ändå fungerar så bra.

Med mer kunskap om hur hjärnan fungerar kan du få mycket mer nytta av din egen hjärna. Ett första steg är att ta större hänsyn till din hjärnas behov av omvårdnad. Ett andra steg är att lära mer om din hjärnas enorma kapacitet. Du kommer att utvecklas både som människa och i ditt arbete. Tänk om du kunde använda hjärnan bättre i arbetet. Du kanske till och med kan bli effektivare och minska antalet arbetstimmar.

 

Hur fungerar våra hjärnhalvor?

Storhjärnan är indelad i två hjärnhalvor. Den vänstra hjärnhalvan står för det analytiska och verbala medan den högra hjärnhalvan står för det helhetsuppfattande och spatiala. Här kan du läsa mer om hjärnan 

Använda hjärnan bättre i arbetet - hjärnans två hjärnhalvor

Som du ser på bilden ovan (klicka på den för tydligare text) är hjärnans halvor uppdelade i ett antal förmågor. Vissa människor använder mest sin vänstra hjärnhalva och vissa mest den högra. En del människor använder båda hjärnhalvorna lika mycket. Vad som är intressant i sammanhanget är hur de personer som är medvetna om att de endast använder den ena hjärnhalvan skulle kunna bli bättre på att öka användandet av sin ”slumrande” hjärnhalva. Tänk vilken positiv effekt det skulle kunna få både för personen själv och för att använda hjärnan bättre i arbetet.

 

Människans utvecklingsresa i arbetet

Företag har lång erfarenhet av styra med uteslutande ekonomiska termer. Det har gjort att vi använder mycket av den vänstra hjärnhalvan – logik och matematik. Tillverkande företag har under många år flyttat produktionen där det varit billigast tills konkurrenterna hittat ännu billigare. Företag måste hitta andra värden än de logiska, matematiska eller priset för att växa och överleva.

Vår utveckling från 1800-talet och framåt har varit fantastisk. Dessa år har benämnts som jordbrukarår (bönder), industriår (industriarbetare), informationsår (kunskapsarbetare).  Vad kommer vi att kalla 2100-talet? Daniel H. Pink (”A whole new mind”) kallar denna ålder för konceptåldern. Konceptåldern innebär att vi är på väg att skapa ett samhälle av kreatörer, empatisörer och meningsfulla skapare.

High Concept och High Touch

Pink pratar om High Concept där han menar att vi behöver kompetens till att skapa artistisk och emotionell skönhet för att hitta mönster och möjligheter. Att kombinera idéer på nya sätt som ger nya uppfinningar. High Touch innebär förmågan att känna empati. Att förstå nyanser i mänsklig interaktion, att finna glädje i sig själv och att framkalla den i andra. Även att finna styrka bortom det vardagliga, i jakten på syfte och mening.

En utveckling mot ett samhälle som handlar mer om skapande och kreativitet innebär att vi behöver använda hjärnan bättre i arbetet, dvs mer av vår högra hjärnhalva – den kreativa. Samtidigt är det viktigt att fortsätta använda den vänstra hjärnhalvans förmågor. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att oftare använda hjärnan i arbetet – båda hjärnhalvorna oftare.

 

Vi har utvecklats från ett samhälle av bönder, industriarbetare, kunskapsarbetare och nu kommer kreatörerna.

Daniel H Pink

 

Den vänstra hjärnhalvan dominerar i företagen

Under de 20 år jag har deltagit som observatör på många företagsmöten har agendan till 95 % behandlat det som har hänt – historia. Agendorna har kanske haft punkten ”framtid” eller liknande men eftersom den oftast kommer som sista punkt stryks den på grund av tidsbrist. Människor som mest använder sin vänstra hjärnhalva är duktiga på fakta, det vill säga det som har hänt och därmed är känt. De vill ofta också ha kontroll vilket gör att faktafrågor blir intressanta eftersom det ger dem 100 % kontroll.

Tänk om mötesansvarig före mötet, kunde skicka, ut en sammanfattning om vad som har hänt. Då får alla en chans att förbereda sig med eventuella frågor om tidigare händelser. Mötet kan då delas upp till exempel med den berömda 80/20-regeln (20 % av det kända och 80 % till framåtriktade insatser genom dialoger, diskussioner och beslut). De framåtriktade insatserna är de enda som kan förbättra dagens brister och förstärka rådande framgångar.

Det klagas ofta på att det händer så mycket i omvärlden – vi hinner inte med. Inte så konstigt när alla har fokus på allt som har hänt i stället för att fokusera på framtida insatser och mål. Självklart ska inte fakta, historia och redan inträffade händelser negligeras. Det är viktigt att glädjas över det som gått bra och lära sig av misstagen. Många företag behöver däremot skapa en lämplig balans med mer utrymme för utveckling, planering och förändringar än vad det har idag.

Det är därför många företag är bättre på chefskap – förvaltning och kontroll än vad de är på ledarskap – utveckling och förändring av företag och anställda.

 

Chefskap handlar om förvaltning och kontroll. Ledarskap handlar om utveckling och förändring. Företag behöver mer ledarskap för att nå framgång.

 

Vad är intelligens?

När man pratar generellt om intelligens tänker nog de flesta på intellektuell begåvning. Till exempel verbal förståelse och en förmåga att tänka både abstrakt och logiskt. Ett sätt att mäta vad intelligens är har länge varit att mäta människors ”IQ” genom IQ-tester. IQ kommer från engelskan och betyder ”intelligence quote”. De som gör bra ifrån sig på IQ-testerna är oftast de som har en mycket god logisk, analytisk och matematisk förmåga. Det innebär att de är duktiga på att använda sin vänstra hjärnhalva. För att använda hjärnan bättre i arbetet behöver vi fler parametrar.

Men resten av våra förmågor?

Daniel Goleman har myntat begreppet Emotionell Intelligens (EQ) Det innebär förmåga till självmedvetenhet, självstyrning, empati, motivation och kompetens i att hantera relationer. Tänk vilken styrka i att i de flesta sammanhang kunna hantera sina egna känslor och agera konstruktivt för att lösa en känslig situation till exempel på arbetet. Ju mer du förstår dina känslor desto bättre kan du hantera dem när de uppstår.

Maria Ronthy har skrivit en bok som heter ”Ledarintelligens” – LQ. Hon säger att morgondagens ledarskap innebär att skapa en medvetenhet hos medarbetare om att ledare och medarbetare ska arbeta tillsammans för en gemensam sak. Det bygger på att utveckla den emotionella intelligensen (EQ) och själens intelligens (SQ) tillsammans med IQ.

Själens intelligens – SQ
Denna intelligens är människans ursprungsintelligens. Den handlar om frågan VARFÖR? Människan vill förstå sammanhanget. Varför lever jag det liv jag lever? Varför arbetar jag med det jag gör? Vad är syftet? SQ ger livet en större och rikare mening.

I företaget handlar det om att hitta rätt värderingar och skapa en tydlig vision som alla förstår och vill uppnå.

Emotionell intelligens – EQ
Denna intelligens utvecklar goda relationer och ökar självkännedomen. EQ handlar mycket om att utveckla sin förmåga att relatera både till sig själv och andra. Ronthy tar upp två nycklar för hög EQ. 1) Lyssna – förmåga att lyssna till sig själv och till andra. 2) Empati – förmåga att förstå andra människors känslomässiga tillstånd och att kunna bemöta människor i olika situationer.

När EQ är välutvecklat och fungerar i företaget kommer gruppidentiteten att stärkas och anställda lär känna och förstå varandra bättre.

 

Chefer som vill skapa engagemang, motivation, delaktighet och arbetsglädje behöver förändra sitt sätt att leda sina medarbetare.

 

Företag behöver använda flera intelligenser i arbetet

Under många decennier har de flesta företag styrts av den vänstra hjärnhalvan (IQ). Det vill säga det har varit kontroll, logik, analyser och fakta som har varit den rådande normen. Vad som har blivit viktigt är att koppla ihop den vänstra hjärnhalvans förmågor med den högra. Men! Det gäller att koppla ihop IQ, SQ och EQ på rätt sätt. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till för att lyckas.

Vad som är viktigt är att ifrågasätta om företagets vision, affärsidé, strategier, värderingar tar hänsyn till hela hjärnans kapacitet. Är företaget endast en spegelbild av den vänstra hjärnhalvan? Vad är det då som saknas och hur kan vi hitta det?

Har företagsledningen en bra koppling mellan båda hjärnhalvorna? Är det en bra fördelning och spridning på chefernas olika personlighetstyper? Hur driver cheferna sina ansvarsområden? Vilken kultur råder i företaget? Ser anställda en mening med varför de arbetar i just det företaget eller är det endast för lönen? Är det roligt på arbetsplatsen? Är företagskulturen positiv och utvecklande eller neutral och stagnerad?

 

Sammanfattning – Hur du kan använda hjärnan bättre i arbetet

Använda hjärnan bättre i arbetet - InternovaGenom att använda hjärnan bättre i arbetet innebär förbättring av våra prestationer. Med mer kunskap om hur hjärnan fungerar kan vi använda dess kapacitet bättre.

Storhjärnan är indelad i två hjärnhalvor. Den vänstra halvan står för det analytiska och verbala medan den högra halvan står för det helhetsuppfattande och spatiala. Vissa människor använder mest sin vänstra hjärnhalva, en del mest den högra och en del använder båda hjärnhalvorna ungefär lika mycket. Tänk om de som vet att de uteslutande använder den ena hjärnhalvan kunde bli bättre på att öka användandet av sin ”slumrande” hjärnhalva.

Företag har länge drivits med ekonomi som det enda stora mätvärdet. Det har gjort oss väldigt bra på att använda vår vänstra hjärnhalva – den logiska och faktasökande. En utveckling mot ett samhälle som handlar mer om skapande och kreativitet skulle innebära att vi förbättrar vår förmåga att använda den högra hjärnhalvan – den kreativa. Hur ser det ut på företag? Har företagsledningen en bra koppling mellan båda hjärnhalvorna? Är det en bra fördelning och spridning på chefernas olika personlighetstyper?

Det finns många teorier om vad intelligens är. IQ – har varit den intelligens som det mest fokuserats på men den är inte tillräcklig idag. IQ mäter det logiska och förnuftet. För att inkludera fler delar av människan behövs andra intelligenser som till exempel SQ och EQ. Själens intelligens – SQ är människans ursprungsintelligens. Den handlar om frågan VARFÖR? Emotionell intelligens – EQ utvecklar goda relationer och ökar självkännedomen. EQ handlar mycket om att utveckla sin förmåga att relatera både till sig själv och andra

När får mer kunskap om vilken enorm kapacitet hjärnan har kommer du också att kunna utöka användningen av din hjärna. Du kommer att se vilka enorma möjligheter människan får när hon omedvetet (eller medvetet) använder båda sina hjärnhalvor.

 

Det skulle vara väldigt roligt om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Skicka gärna ett mail till mig här!

 

Vill du lära dig mer om hur du kan använda hjärnan bättre i arbetet?

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa

Är du chef över ditt liv och dina drömmar?

Nytänk, Omtänk eller Tänk Om! Lever du efter dina värderingar?

 

 

 

 

 

Varför känner så få engagemang i sitt arbete?Du blir smartare genom att röra på dig! - Internova