Varför misslyckas företagen med ledarskapet?

De senaste tre åren har ledarskap varit en av de mest angelägna utmaningar som globala organisationer stått inför. 86 procent av personer i chefsbefattningar har satt ledarskap som högprioriterat. Trots det är det få företag som lyckas med att förbättra och utveckla ledarskapet. Anledningarna är flera: företag behandlar ledarskapet sporadiskt, de misslyckas med att skapa långsiktiga investeringar i ledarskap som till exempel prioriterad VD-nivå samt att de flesta företag väljer bort tillräckliga investeringar inom området.

86 % har satt ledarskap som högsta prioritet. Endast 6 % anser att företagen är redo att förbättra ledarskapet.

Företagskultur och engagemang blev topp 1 i årets undersökning

Ledarskap har varit högsta prioritet för företag att utveckla de senaste tre åren. I år är det första gången som kultur och engagemang tog förstaplatsen (läs mer här). För att förbättra behöver alla HR-insatser inkludera företagets kultur och engagemang; som hur vi leder, hur vi inspirerar och hur vi utvecklar människor. Om inte företag blir bättre på att engagera sina anställda och skapa en positiv och meningsfull arbetsmiljö, kommer de anställda att bli både oengagerade och söka sig till andra företag.

Kultur och engagemang, ledarskap, lärande och utveckling hamnar på topp i årets globala undersökning av Deloitte.

I den årliga undersökningen ”Global Human Capital Trends 2015” av Deloitte, hamnar Kultur och engagemang, Ledarskap samt Lärande och utveckling på de tre första platserna som de viktigaste områdena. Undersökningen inkluderar 3 300 affärs- och HR-chefer från 106 länder.

 

Hur kan ledarskapet förbättras i företag?

Starta ledarskapsutvecklingen i ledningen

Bristande kvalitet på ledarskap i organisationer fortsätter om inte frågan lyfts upp på ledningsnivå och ges högsta prioritet. En ledarstrategi behöver inkludera utbildning för hela ledningen och att de anammar det nya ledarskapet och agerar som ambassadörer för detsamma. De måste alltid agera enligt befintlig ledarstrategi i alla sammanhang. Parallellt planeras och genomförs ledarskapsprogram för utbildning i hanterbar takt för alla med personalansvar. Det viktiga är att satsningen är långsiktig, har tydliga mål på hur implementeringen ska gå till samt har en strukturerad uppföljning på att målen nås och att rätt ledarskap blir en normalitet.

Varje chef har sin chef som ett föredöme

När ledarskapet i en organisation ska förbättras måste det starta i ledningen för att sedan spridas nedåt i organisationen. Parallellt med att ledarskapet sprids genom att cheferna i ledningen agerar på rätt sätt genom att uppvisa en positiv attityd och ett föredömligt beteende kan utbildningsinsatser och praktisk träning genomföras för resterande nivåer i företaget enligt en ledarskapsplan. När utvecklingsprocessen sprids uppifrån kan varje nivå i organisationen lära av sin ovanstående nivå samtidigt som de själva utvecklas. Varje chef har sin chef som föredöme samtidigt som de själva genomför ett ledarskapsprogram för att lära sig hur de ska agera för att anamma företagets nya ledarskapsstrategi.

Företag misslyckas med ledarskap visar en ny undersökning!

All utbildning behöver tid, träning och tålamod

För att lyckas med en ledarskapsstrategi krävs förutom utbildning (kunskap, insikter och förståelse) också träning av det nya. Att anamma attityder, beteenden, metoder och verktyg kan ta tid. Vi är alla vanemänniskor och nya vanor tar tid att implementera. Då är det viktigt att chefers chefer finns tillgängliga för att stödja sina medarbetare och hjälpa dem i deras utvecklingsprocess. Det är inte att ta till sig alla faktakunskaper om ledarskap som är det svåra – det svåra är att använda de nya kunskaperna på ett bra och konstruktivt sätt i vardagen.

Det finns många fallgropar som är viktiga att vara medveten om. Här beskrivs några:

  • KUNSKAP ÄR FÄRSKVARA
    Att komma ihåg och använda de nya kunskaperna i varje situation är mycket svårt. Speciellt om chefen är stressad. Då går hjärnan på automatik och risken för att det gamla oönskade beteendet används är mycket hög.
  • UTBILDNING ÄR INGEN ENGÅNGSFÖRETEELSE
    Det är lätt att tro att en tredagarsutbildning ger chefer tillräckligt med kunskap om ledarskap. Tyvärr är det inte så enkelt. Utbildning behövs ständigt. Vid utbildningstillfället kan en högmotiverad medarbetare kanske ta till sig cirka 60-80 procent.Efter hand som tiden går och tid saknas för att repetera och träna på det nya sjunker kunskapsnivån väldigt snabbt. Därför är det viktigt att utbildning ses som en naturlig del i chefers vardag och att den genomförs på lämpligt sätt för maximal nytta – både för deltagare och företaget.
  • STÖD OCH UPPFÖLJNING EFTER UTBILDNINGEN
    Om inte chefer har kontinuerligt stöd och uppföljningar efter utbildningsinsatserna är risken mycket hög att det nya ledarskapet glöms bort i takt med att tiden går. Om inte uppföljning sker så är risken stor att deltagarna minns minimalt vad utbildningen handlade om. Utbildningsinsatsen blir då bortkastad och blir endast en kostnad för företaget.

Chefer behöver sina chefer som föredöme
För att chefer ska lyckas och kontinuerligt använda sig av sina nya kunskaper i ledarskap måste chefens chef vara uppmärksam. Chefens chef måste på ett konstruktivt sätt ge feedback på sin medarbetares önskade och oönskade beteende samt ha kompetens i att hjälpa medarbetaren att själv komma på hur hen ska agera i framtida situationer.

 

Vill du läsa mer om ledarskap?

Ledarskap – en avgörande faktor för succé
4 tips på hur du som chef kan bli bättre på ledarskap
Chefer måste bli bättre på ledarskap
Hur du skapar bra process för årsmål

Vill du läsa mer om undersökningen?

Klicka här för att läsa mer om företagskultur och engagemang (Nr. 1 på listan)

Vill du sprida artikeln till andra?

Dela nyheten genom att välja plattform nedan!