Arbetsplatslärande underlättar företagens förändringsbehov. De flesta företag har långsiktiga mål för bättre lönsamhet, utveckling och förbättringsarbete. Målen kan vara att matcha ökad konkurrens, att utveckla standarder för kvalitet eller miljö, tillväxtmål eller ökade lönsamhetsmål.

Oavsett vilka de önskade målen är så gäller det att få alla anställda engagerade för att nå målen. Är endast ett fåtal medarbetare engagerade är risken mycket stor att förändringstakten avtar i takt med att tiden går och målen får skjutas på framtiden.

8 november 2016 – Av Ulla Lilliehöök – Executive Coach, Internova & Co AB

 

Inledning

Det är ledningens uppgift att sprida de långsiktiga målen i företaget. Att ge information om långsiktiga mål är början på en lång väg för att få de anställda med på resan, intresserade av att vara delaktiga och ivriga att vilja agera för att nå målen. Chefer behöver också skaffa sig information om den befintliga kompetensen och vilken kompetens som behövs för att kunna nå målen.

 

Arbetsplatslärande är den överlägset bästa formen av kompetensutveckling. Samkörs den med företagets mål uppnås en suverän synergieffekt. Vinn-vinn för alla!

 

För att företag ska lyckas riktigt bra med att nå sina uppsatta mål behövs en uttalad strategi för hur målprocessen ska gå till. Det behövs flera åtgärder och en viktig insats är att införa arbetsplatslärande. Företagens mål är ofta en blandning av att kunna nå målen med befintlig kunskap och parallellt skaffa ny kunskap. Den nya kunskapen kan antingen ske formellt eller informellt.

Lärande på arbetsplatsen – arbetsplatslärande

Arbetsplatslärande är enligt forskning den överlägset bästa formen av kompetensutveckling för människor i anställning. Arbetsplatslärande bygger på ett samspel mellan fyra förutsättningar enligt ”Handbok i arbetsplatslärande” av Florén/Wallin:

  1. Deltagarna – Befintlig kompetens, erfarenheter, motivation och självförtroende
  2. Lärandeinsatsen – planering, innehåll, utformning och genomförande
  3. Arbetsplatsen – ledningens engagemang, arbetsorganisation och företagskultur
  4. Omvärlden – konkurrenssituation, teknologisk utveckling, arbetsmarknadssituation

Arbetsplatslärande gör att anställda ökar sin förmåga till självständiga beslut. För chefer är det extremt viktigt eftersom de inte har möjlighet att ständigt vara närvarande och det gagnar ingen när chefer talar om för medarbetare hur de ska utföra sitt dagliga arbete. Tänk om chefer kunde bli bättre på att främja arbetsplatslärande och koppla det till företagsmålen. Då uppstår vinn-vinn för alla (anställda, cheferna och företaget).

 

Arbetsplatslärande gör att anställda ökar sin förmåga till självständiga beslut vilket gör att chefer frigör sin tid till annat.

 

Anställda och företag utvecklas samtidigt

teamwork-web
Arbetsplatsen är efter avslutad skolgång en av de viktigaste platserna för lärande. Skillnaden mellan arbetsplatslärande och andra former av kompetensutveckling är att anställda och företag utvecklas samtidigt. Anställdas kompetensutveckling baseras exakt på vad företagets behov och mål är och det ger vinn/vinn. Resultatet av kompetensutvecklingen blir direkt till nytta för företaget.

 

Val av ämnen på kompetenshöjningen sker med fokus på det som anställda behöver för att företaget ska nå sina uppsatta mål. Kompetensutvecklingen omfattar både informellt och formellt lärande. Lärande på arbetsplatsen sker dels informellt genom att anställda träffas och löser problem tillsammans, dels formellt genom att de utvecklar sin kompetens med hjälp av en utomstående. Arbetsplatslärande spelar en mycket stor roll i en lärande organisation.

 

Det skulle vara väldigt roligt om du vill dela med dig av dina erfarenheter eller diskutera hur ni kan bli bättre på arbetsplatslärande hos er. Skicka gärna ett mail till mig här!

 

Tyckte du artikeln var intressant? Då kanske du också vill läsa:

Arbetsgladje-och-ledarskap-forsvann-efter-semestern

ledarskap-for-lyckade-forandringar-i-fyra-steg-bloggbild