INTEGRITETSPOLICY

Internovas integritets- och dataskyddspolicy enligt GDPR

Det är viktigt för oss och att du alltid känner dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Person­upp­gifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att de behandlingar vi gör sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. I detta dokument beskrivs hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.

Internova & Co är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina person­upp­gifter. Hemsida https:/www.internova.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Vårt syfte med att samla in personuppgifter är för att delge vår expertkunskap till marknaden samt marknadsföra våra tjänster.

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden. En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år. Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka rättsliga grunder för att samla in personuppgifter

I samband med att vi kommer i kontakt med dig via mail, telefon, besök eller att du registrerar dig digitalt (via vår hemsida) samlar vi de personuppgifter som du skickar eller lämnar till oss.

Vilka som kommer få tillgång till uppgifterna

De uppgifter vi tillhandahåller av dig stannar hos oss och lämnas aldrig ut till någon tredje part. I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter såsom domstolar och motparter och myndigheter. Behandlingen är i dessa fall nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vad och hur länge uppgifterna lagras

Uppgifter lagras i våra marknadsföringsprogram. De lagras så länge de anses aktiva. De personuppgifter som varit inaktiva i minst fem år raderas löpande från våra register. Vårt nyhetsbrev får du till dess du själv avslutar din prenumeration.

Hemsidan

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning. För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Behandling av personuppgifter

Ändamål: Leverera anpassade marknadsförings- och säljinsatser till befintliga kunder och nya kontakter.

Behandlingar som utförs:

Information om utbildningar och aktiviteter samt innehåll och nyheter som är relevanta. Profilering och kategorisering i form av personuppgifter baserat på användning på hemsida och andra aktiviteter (deltagande på webinars och semi­na­rier, utbildningar med mera). Riktade marknads- och säljinsatser baserat på ovan.

Kategorier av personuppgifter:

  • Namn
  • E-post
  • Företag
  • Titel
  • Roll
  • Telefonnummer
  • Intresseområden
  • Bransch

Dataskyddslagstiftningen trädde i kraft den 25 maj 2018 ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas.

Återkalla samtycke

För behandling där vi begärt in ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi inte rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke. Genom att klicka på länken som finns i e-postutskick, kan du enkelt dra tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera dig.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du kan när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Detta kan ske genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket. Om du motsätter dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring accepterar du att INTERNOVA inte kommer att skicka några generella eller personliga erbjudanden till dig.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Vem du kontaktar vid frågor

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontakt­upp­gifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Internova & Co            info@internova.se